Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

6 Nov 2008

PostHeaderIcon Bri mat ai shana :(


Post ka da ai daw mi ram rai sai she computer haging  bying mat na sat kau ai n lu save da na myit daw mat ai :( 
Hpawt ni she bai matut shakut ka na sai mara n kam raw ya tim raw ya mu yaw :)
yup mayu sai yup na sai :(

0 comments:

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos