Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

8 Mar 2009

PostHeaderIcon Ra Ai Ram Garawt La Sa Nu


Gai dai na kalang bai madun mayu ai lam gaw, Download galaw ai ni gadai mung lang ra ai donwload manager zawng re rai langai rai nga ai, Internet kaw n mai download ai hpa nang n nga wa sai :) mung kan n tsa galaw shapraw da ai rai ni yawng gaw hkring mi na lapran sha internet de du mat mat rai, galaw shapraw ai ni matu chyawm ahyak ahhkak rai galaw da na re :)


Rai tim ahhte zawng rai n chye galaw,mari na matu mung $ Ga ta.. re ni matu gaw ja n dum lu da ai hku rai na re :) n rai jang hpa tim mari na chyu chyu myit wa ra nga ai gaw :)Ya mung  masha law malawng download garawt la dik  ai shara langai mi rai nga ai rapidshare... server kaw na Premium account n lu ai sha download hpe matut mangoi lu garawt la taw na matu software langai bai mu hkrup ai hte lang yu dat yu yang ...ngai lang ga ai  Universal Donloader hta grau dik  taw ai hpe mu na dai mahtan bai lang dat sai hku re , mying kaba ai rapidshare,hotfile,zshare,mediafire,megaupload,4shared,uploading,deposite, grai grai nang law ai download mai ai link ngu na shagu hpe plugin ni update galaw ya ma ai hpe mu lu na re, bai na download garawt ai shaloi multiple links ni hpe kalang ta garawt ya lu ai ahtsam kaba nga ai :)

N dai software hpe mai lang na matu gaw... Netframe laste version ra ai .. Download hpe gaw google kaw mai tam dat ai..free re..(madu kaw laste version n nga jang) :) Window update galoi mung galaw ai ni chyawm laste version lu na hpe kam ai :)

Download garawt ai hta ahloi ahli rai lu garawt la na matu gaw..

No.1 n dai software hpe shawng hpaw da ga..
No.2 madu download garawt mayu ai links ni hpe copy di dat ai hte automatic promt( pru wa ) wa na re
No.3 madu download galaw na links ni hpe save galaw na matu (browse) shara hpe galoi mung lata ya ga
No.4  save galaw na shara kaw Folder (  creat new folder) galaw na n malap ga, (tam loi na matu)
No.5  madu save da ai shara n chye mat jang link langai hpe right click di dat ngut jang open contian folder.
No.6 download galaw ai file ni gaw 90 % zip file re, dai hpe download ngut jang bai hpyen la ra ai  Dum u
No.7 donload ngut ai file ni hpe shaw kau na n malap ga, auto shaw mayu jan  setting kaw na mai shaw ai


 
  
   
Download garawt la na shara gaw n dai de yaw... Donation.....galaw mayu jang mung welcome re ai lam :)

chyeju dum hpa gaw re dan re software  galaw shapraw da ya ai majaw :)

Download

Yawng Awng Dan Mu Ga Yaw :)

0 comments:

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos