Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

25 Apr 2009

PostHeaderIcon TalentenWaard Hpaw Poi Sumla ni

Laiwa sai bat hta sha ngai ya hkring mi bungli gan galaw nga ai shara hpaw poi hpe n pu na sumla ni zawng galaw hpang wa masai, galaw na masin ni gaw grai kaba sam ma ai, Ngai hpe gaw Electronical hte seng ai kaw bungli jaw da ma ai dai kaw Gram ra ai gram gabai ra ai gabai Rai madu myit lawm ai hpe shaman la ai mung tai, Ahga laika sharin ai kaw ahkyu mung rawng rai na, Bungli mahkrum madup mung lu na matu nga n ngai sha aan ya ma ai, Jawng lung Na matu la nga ai ten hpe dai hku ahkyu lu jashawng la ai gaw ngye matu mung ahkyu rawng ai hku mau mada ai ...

Shang hte na mying hpe gaw
 
MaDu Chye Ai  Ahtsam NingJa Nga Ai re
N dai Project hpe hpaw hpang ai na yaw shada ai lam gaw, Bungli n lu shi ai ni matu, N ta kaw madu hkrai hpa mung n chye galaw la ai ni matu, n tai n mai re ni matu,grai nang law ai shanghte yaw shada ai lam ni, dai kaw sharin la mai ai lam ni gaw, Rai chywi, Rai Gram, Rai dut, 4 ya( kani ya) ni ah Ganu Gawa ni hpe traing galaw ai mung lawm ai, madu kasha ni hpe gara hku bai lam woi la na ni hpa ni le i? :)
N dai mung dan gaw kaja sha n loi dik ai hku re, N kung n kan rai na loi bri ai (95 pya) re ni hpe du hkra majoi n dat da ai shang hte chye mai ai hpe galaw shangung da ai hpe n dai project hpe yu na mu lu ai,Dai hpaw poi hpe Mini show ni galaw hkra rai na hpaw hpang da masai, lawu kaw sumla ni hpe yu yu ga.

Shawng hku na yu yu yang

Lagaw Len tawn shara

Recieption gaw N dai

Hpaw Poi rai na shakya da ma ai :)

Jut shara mi hta gaw :)

Kawa Hpung Mung Kaja Tsawm :)

ching hka lam shara mi kaw

Project Mawdaw Mung Mafier mawdaw zawng :)

n dai gaw shanghtin computer gram dung ai shara :)
Sumla loi law na n pu kaw slide show hte bai mtut yu ga kam kam nga jang 

1 comments:

marcelkamps@home.nl said...

Hoi Shangtin,

Ik zit net eens te googelen op Talentenwaard en kom jouw site tegen. Leuk.Ik kan het wel niet lezen, maar het zal wel in orde zijn. Ook leuke foto's van de opening. Kan ik die krijgen, dan kan ik ze op een verzamel CD zetten.

Groetjes Marcel en tot morgen

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos