Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

5 Dec 2009

PostHeaderIcon Beltech Capture Hte Na ah Idea...


                                                          
                                       Download

Chye ai ni mung chye na sai rai tim bai gahtap chye na matu...bai shakyen ya na re..screem capture software kasha re grai ahkyu rawng na grai lang manu ai..ngai hpe manang ni gaw san ai ka lang lang hpa software lang ai nga langa ai nau law na n dum tsung ai mung lawm mat mar re...

Dai majaw gaw ya dum ai shaloi langai hpe bai tsung dat sai..mai galaw ai lam ni gaw grai law ai..tsung ga nga yang web hkang na sumla ni copy n mai galaw hkra di da jang, Madu computer kaw mang hkang lama ma byin taw na chye ai ni hpe tsung dan mayu jang (sumla hte lu madun) ai lam ni,ngut jang Print screem hta grau na tools ni law htam ai lam, Photo effect ni hpe hpe Photoshop ni n lang ai sha ahloi ahli creation mai galaw ai lam ni ...Grai grai nang mai lang ai..

Gara hku lang ra na nga jang gaw..crack..langai lawm ai..
1..n dai software hpe donwload galaw na install di dat ga..
2..ngut jang dai download galaw da ai folder kaw rawng  ai crack nga folder kaw na file hpe copy..

3..ngut jang install direction kaw..sa..n dai  hku rai na re..
4.. C:program files/Beltech capture folder/kaw copy di dat ai crack file hpe paste di ga rai jang /(yes or no) san wa jang yes :)  dat jang madu software hpe fullversion lu mai lang sai..

Dai sha re crack hpe lang ai ladat gaw.. Ahloi ahli hte bungli ngut mai ai software ni hpe ya hpang e mu jang mu ai hku na bai matut mara ya na hku re.. Yawng awng dan mu ga...

0 comments:

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos