Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

24 Feb 2012

PostHeaderIcon vyew website a lamDai na gaw Skype zawng rai na grai nang manu dan ai  software lam tsung dan na re. confrence chat,video call,voice call, whiteboard, screem sharing ni yawng lawm ai re...

Gadai ni lang ai manang law law hte jahta ra ai lam ni nga jang !
Ganu manang ni hpe online hku na sharin ya mayu ai ni !
N chye ai ni hpe sang lang dan ai shaloi live hku na sharin ya mai ai !
Webbase application re majaw installation n galaw ra ai mai lang ai !
Signup galaw ai shaloi free or pro hku na vertstion nga ai !

Shi na mying gaw Vyew re.... grai nang manu dan ai Web application re...

Signup chyawm galaw ra ai rai tim download n galaw ra ai install n galaw ra ai  !
 Project lama ma hpe online hku yawng hpe kalang ta chyawm jahta ai lam ni hta lang ai application re! Mung dan langai hte langai matut mahkai ai lam ni kaw grai nang akyu rawng ai.


0 comments:

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos