Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

26 Nov 2008

PostHeaderIcon Bum Sap Tsip Mung Masa

Thai Nbungli Dabang kata kaw gaw  Hotel chyawm sa hpaw ra sam sai :) yup shara n lu na n dai zawng rai she shakut yup ma sai matsang mayen :)


 
N dai zawng re Yup ra ai experience mung n lu shi n ngai :)
  
Ka ta kaw gaw dai hku yup taw, shingan na ni gaw special Motor hte n dai zawng rai hkang garu let Ahsu ya hpe n gun madung jawng nga ma ai :)
  
N dai hkang nau mung Hka hpung yawt sa gya ai zawng zawng, video dem gya ai zawng zawng :) ja ji rai  shakut sharan rai , ahmyaw ahmya she rai taw sai  thai mung dang mang hkang wa le :)
  

0 comments:

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos