Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

1 Apr 2010

PostHeaderIcon Hpa Zawn Zawn Rai 26 Du Mat Sai

Dai ni gaw shanghtin wa shangai n htoi rai nga ai, Karai kasan hpe chyeju dum ai dani ni na n htoi du hkra ngai hpe sak hkrung na ahkaw ahhkawng jaw ai majaw, Shangai chyin hkai Nu & Wa hpe mung tsung n dang hkra chyeju dum n ngai....

Blog n tsa sa chyai ai manaw manang ni hpe mung shangai n htoi hta sa shakram ai ni yawng hpe mung chyeju dum nga n ngai,grai naw kaji dum nga yang hpa zawng zawng rai na ngai 26 she du mat wa sai, laika langai kaw lu hti dat ai hku she rai wa sai.

Dai ni na ten madu  kanu & kawa hpe yu yang madu shing na hpe mu la ai nga hku she rai wa sai, gade n na yang madu ding hku ah  kawa tai ra wa na ten grai ngyi wa sai, ya dai ni Nu&Wa galaw ai lam ni hpawt ni ten hta ngai bai galaw ra wa sai, n dum shami she rai nga ai.

Gadai mung lani mi na ten hta dai magam bungli ni hpe lu gun hpai lu na gaw ahhte hpe hpang da ai Karai Kasan ah lata hta sha rai nga ai myit dum nga ga..

Yawng Hpe Shakram Ai Gaw ...Birthday U Shang Hkau Soi Gaw ...Shanghtin n ta sa wa jang sha lu jaw sha sai lam tsung dat n ngai lo...

1 comments:

Shanghtin said...

he hoi woi

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos